Reporting & Analytics

Reporting & Analytics

Dagelijks gebruiken mensen Pinterest om onder andere ideeën op te doen. Stuk voor stuk op zoek naar inspiratie. Bovendien zien veel mensen Pinterest als een belangrijke bron bij het nemen van aankoopbeslissingen. Daar zitten jouw klanten tussen!
Als bedrijf zijnde wil jij de kans pakken om in een vroegtijdig stadium in beeld te komen tijdens de customer journey.

Laat jouw Pinterest campagne uitvoeren door Young Metrics. Door middel van het Pinterest algoritme en onze Pinterest experts zorgen we ervoor dat wij jouw bedrijf op het scherm van jouw klanten zetten.

Wij hebben talloze bedrijven geholpen aan resultaten via Pinterest door onze schaalcampagnes. Ook voor jou hebben we de juiste Pinterest strategie aanpak klaarliggen. Onze Pinterest Experts staan klaar om jouw bedrijf een boost te geven! 

Of het e-commerce is, een app of een lokale business; Pinterest is dé plek om jouw ideale klanten in een vroeg stadium te bereiken en aansturen op een actie. Dit sluit aan op wat Young Metrics voor ogen heeft: directe resultaat. Met een slimme strategie besteden we alleen mediabudget aan een groep mensen die voor jouw bedrijf interessant is. Dit doen we onder andere door:

prestatie

Onze cijfers voor 2021

Elke dag nemen onze prestaties met een opmerkelijke snelheid toe.

0
Ad Spend
0
Ad Accounts
0 +
Scale Campaigns

Laten we beginnen!

Hoe gaan we verder?

Bekijk hier onze werkwijze:

step 01

We stellen doelen en een marketingplan

step 01

We beginnen met A/B-testen en het opwarmen van de pixel

step 02

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

step 04

Wij analyseren de data en schalen uw bedrijf naar een hoger niveau

step 05

We blijven optimaliseren, analyseren en schalen met gerichte rapportage

step 06

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

onze online marketingcases

Zien is geloven? Inspireer en informeer uzelf met onze online Marketing Cases of bekijk er hieronder enkele.

De cyclus van conversie-optimalisatie

Test Fase

We vertrekken vanuit verschillende marketinginvalshoeken en testen met een zo laag mogelijk budget! Wij verzamelen gegevens op de meest efficiënte manier.

optimization phase

Nadat we jouw ideale klanten hebben gevonden, optimaliseren we alle factoren zodat we jouw doelen bereiken met haarscherpe targeting en winnende creatives.

scale phase

Met behulp van meerdere modellen gebaseerd op econometrie schalen we uw campagnes tot het plafond, terwijl we het rendement op advertentie-uitgaven zo hoog mogelijk houden!

targeted reports

Door middel van heldere rapportages zorgen wij ervoor dat u volledig inzicht heeft in de behaalde resultaten.

Rapportage en analyse

Samen zorgen we voor een heldere Pinterest-advertentiestrategie. Of het doel nu een grotere naamsbekendheid, een productintroductie of meer websitebezoekers is: Young Metrics zorgt voor een succesvolle Pinterest-campagne.

Young Metrics helpt u een relatie op te bouwen met uw doelgroep. De eerste indruk is cruciaal voor een gezonde relatie en dit geldt nog meer voor Pinterest. Je wilt daarom rekenen op het juiste management en advertenties die scoren. Pinterest-advertenties die boeien en ervoor zorgen dat jouw doelgroep zich begrepen en betrokken voelt. Start vandaag nog een proefperiode!

services

neem contact op met vincent

zonnevylle voor de mogelijkheden

Wij tillen uw bedrijf naar een hoger niveau

Onze klanten

Reporting & Analytics

Reporting & Analytics

People use Pinterest every day to get ideas, among other things. Each one looking for inspiration. Additionally, many people see Pinterest as an important source when making purchasing decisions. Your customers are among them! As a company, you want to take the opportunity to be identified at an early stage during the customer journey.
Have your Pinterest campaign carried out by Young Metrics. Using the Pinterest algorithm and our Pinterest experts, we ensure that we put your company on the screen of your customers.
We have helped countless companies achieve results through Pinterest through our scaling campaigns. We also have the right Pinterest strategy approach ready for you. Our Pinterest Experts are ready to give your business a boost!
Whether it is e-commerce, an app or a local business; Pinterest is the place to reach your ideal customers at an early stage and initiate action. This is in line with what Young Metrics has in mind: direct results . With a smart strategy, we only spend media budget on a group of people who are interesting for your company. We do this, among other things, by:

achievement

Our numbers for 2021

Everyday our achievement is increasing with a remarkable speed.
0
Ad Spend
0
Ad Accounts
0 +
Scale Campaigns

Let's get started!

How do we proceed?

View our working method here:

step 01

We set goals and a marketing plan

step 01

We start with A/B testing and warming up the pixel

step 02

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

step 04

We analyze the data and scale your business to a higher level

step 05

We continue to optimize, analyze and scale with targeted reporting

step 06

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

our online marketing cases

Seeing is believing? Inspire and inform yourself with our Online Marketing Cases or view some below.

The cycle of conversion optimization

Test Fase

We start from different marketing angles and test with the lowest possible budget! We collect data in the most efficient way possible.

optimization phase

After we have found your ideal customers, we optimize all factors so that we achieve your goals with razor-sharp targeting and winning creatives.

scale phase

Using multiple models based on econometrics, we scale your campaigns to the ceiling while keeping the return on ad spend as high as possible!

targeted reports

We ensure that you have full insight into the results achieved through clear reports.

Reporting & Analytics

Together we provide a clear Pinterest advertising strategy. Whether the goal is increased brand awareness, a product introduction or more website visitors: Young Metrics ensures a successful Pinterest campaign.

Young Metrics helps you build a relationship with your target group. The first impression is crucial for a healthy relationship and this is even more true with Pinterest. You therefore want to count on the right management and advertisements that score. Pinterest ads that fascinate and ensure that your target group feels understood and involved. Start a trial period today !

services

contact vincent

zonnevyllee for the possibilities

We take your company to the next level

Our customers