Influencer marketing

Influencer marketing

Wil je websitebezoekers werven? Online verkopen genereren? Of juist klanten naar je laten terugkeren? Het kan allemaal met Google Ads (voorheen Google AdWords heette). Met deze manier van zoekmachine adverteren bereik je mensen op het moment dat ze zoeken naar wat jij aanbiedt. En dat kan op verschillende manieren: met scherpe search advertenties, opvallende grafische ads in het Google Display Network (GDN), overtuigende YouTube-videoadvertenties of conversieverhogende Shopping-advertenties. Onze Ads (voorheen AdWords) specialisten helpen je graag het meeste uit je budget te halen.

 

Of het e-commerce is, een app of een lokale business; Google is dé plek om jouw ideale klanten te bereiken en aansturen op een actie. Dit sluit aan op wat Young Metrics voor ogen heeft: directe resultaat. Met een slimme strategie besteden we alleen mediabudget aan een groep mensen die voor jouw bedrijf interessant is. Dit doen we onder andere door:

Of het nu gaat om een eenvoudige webshop, een volledige trechterpagina of iets complexer; wij weten hoe wij uw AOV (gemiddelde orderwaarde) en CV (conversiepercentage) kunnen verhogen. Met bewezen trechters, upsellingstrategieën en het vereenvoudigen van het afrekenproces weten wij als geen ander hoe we dit kunnen doen. Dit doen wij onder meer door:

prestatie

Onze cijfers voor 2021

Elke dag nemen onze prestaties met een opmerkelijke snelheid toe.

0
Funnels built
0
Average order value
0 +
Conversion rate

Laten we beginnen!

Hoe gaan we verder?

Bekijk hier onze werkwijze:

step 01

We stellen doelen en een marketingplan

step 01

We beginnen met A/B-testen en het opwarmen van de pixel

step 02

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

step 04

Wij analyseren de data en schalen uw bedrijf naar een hoger niveau

step 05

We blijven optimaliseren, analyseren en schalen met gerichte rapportage

step 06

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

onze online marketingcases

Zien is geloven? Inspireer en informeer uzelf met onze online Marketing Cases of bekijk er hieronder enkele.

De cyclus van conversie-optimalisatie

Test Fase

We vertrekken vanuit verschillende marketinginvalshoeken en testen met een zo laag mogelijk budget! Wij verzamelen gegevens op de meest efficiënte manier.

optimization phase

Nadat we jouw ideale klanten hebben gevonden, optimaliseren we alle factoren zodat we jouw doelen bereiken met haarscherpe targeting en winnende creatives.

scale phase

Met behulp van meerdere modellen gebaseerd op econometrie schalen we uw campagnes tot het plafond, terwijl we het rendement op advertentie-uitgaven zo hoog mogelijk houden!

targeted reports

Door middel van heldere rapportages zorgen wij ervoor dat u volledig inzicht heeft in de behaalde resultaten.

Influencer-marketing

Samen zorgen we voor een duidelijke Google-advertentiestrategie. Of het doel nu meer naamsbekendheid, meer leads of meer websitebezoekers is: Young Metrics zorgt voor een succesvolle Google-campagne.

 

Young Metrics helpt u een relatie op te bouwen met uw doelgroep. De eerste indruk is cruciaal voor een gezonde relatie en dat geldt nog meer voor Google. Je wilt daarom rekenen op het juiste management en advertenties die scoren. Google-advertenties die ervoor zorgen dat jouw doelgroep bereikt wordt. Start vandaag nog een proefperiode!

 

services

neem contact op met vincent

zonnevylle voor de mogelijkheden

We take your company to the next level

Our customers

Influencer marketing

Influencer marketing

Do you want to recruit website visitors? Generate online sales? Or do you want customers to return to you? It’s all possible with Google Ads (formerly called Google AdWords). With this method of search engine advertising you reach people when they are looking for what you offer. And this can be done in various ways: with sharp search ads, striking graphic ads in the Google Display Network (GDN), convincing YouTube video ads or conversion-increasing Shopping ads. Our Ads (formerly AdWords) specialists are happy to help you get the most out of your budget. 

Whether it is e-commerce, an app or a local business; Google is the place to reach your ideal customers and direct them to take action. This is in line with what Young Metrics has in mind: direct results . With a smart strategy, we only spend media budget on a group of people who are interesting for your company. We do this, among other things

Whether it is a simple webshop, a full funnel page or something more complex; we know how to increase your AOV (average order value) and CV (conversion rate). With proven funnels, upselling strategies and simplifying the checkout process, we know how to do this better than anyone. We do this, among other things, by:

achievement

Our numbers for 2021

Everyday our achievement is increasing with a remarkable speed.
0
Funnels built
0
Average order value
0 +
Conversion rate

Let's get started!

How do we proceed?

View our working method here:

step 01

We set goals and a marketing plan

step 01

We start with A/B testing and warming up the pixel

step 02

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

step 04

We analyze the data and scale your business to a higher level

step 05

We continue to optimize, analyze and scale with targeted reporting

step 06

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

our online marketing cases

Seeing is believing? Inspire and inform yourself with our Online Marketing Cases or view some below.

The cycle of conversion optimization

Test Fase

We start from different marketing angles and test with the lowest possible budget! We collect data in the most efficient way possible.

optimization phase

After we have found your ideal customers, we optimize all factors so that we achieve your goals with razor-sharp targeting and winning creatives.

scale phase

Using multiple models based on econometrics, we scale your campaigns to the ceiling while keeping the return on ad spend as high as possible!

targeted reports

We ensure that you have full insight into the results achieved through clear reports.

Influencer marketing

Together we ensure a clear Google advertising strategy. Whether the goal is more brand awareness, more leads or more website visitors: Young Metrics ensures a successful Google campaign.

 

Young Metrics helps you build a relationship with your target group. The first impression is crucial for a healthy relationship and that applies even more to Google. You therefore want to count on the right management and advertisements that score. Google ads that ensure that your target group is reached. Start a trial period today !

 

services

contact vincent

zonnevyllee for the possibilities

We take your company to the next level

Our customers