Conversie-optimalisatie

Conversie-optimalisatie

It used to be fairly simple. Your logo, corporate identity and flyers were your branding. Nowadays the online world is no longer that simple. All the options allow you to brand your brand in a completely different way. For example, many brands are focused on direct conversions, but this damages long-term branding. To ever be seen as a private label, working on your brand objectives is important to stay relevant.

 
 

Of het nu gaat om e-commerce, een app of een lokaal bedrijf; Online branding kun je niet omheen, ook niet voor direct resultaat. De creatieve Young Minds kunnen je hierbij helpen. Met een slimme strategie besteden we mediabudget alleen aan een groep mensen die interessant zijn voor jouw bedrijf. Dit doen wij onder andere door:

prestatie

Onze cijfers voor 2021

Elke dag nemen onze prestaties met een opmerkelijke snelheid toe.

0
Scale Campaigns
0
Ad Accounts
0 +
Ad Spend

Laten we beginnen!

Hoe gaan we verder?

Bekijk hier onze werkwijze:

step 01

We stellen doelen en een marketingplan

step 01

We beginnen met A/B-testen en het opwarmen van de pixel

step 02

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

step 04

Wij analyseren de data en schalen uw bedrijf naar een hoger niveau

step 05

We blijven optimaliseren, analyseren en schalen met gerichte rapportage

step 06

Wij optimaliseren de campagnes zodat we elke marketing euro optimaal besteden

onze online marketingcases

Seeing is believing? Inspire and inform yourself with our Online Marketing Cases or view some below.

De cyclus van conversie-optimalisatie

Test Fase

We vertrekken vanuit verschillende marketinginvalshoeken en testen met een zo laag mogelijk budget! Wij verzamelen gegevens op de meest efficiënte manier.

optimization phase

Nadat we jouw ideale klanten hebben gevonden, optimaliseren we alle factoren zodat we jouw doelen bereiken met haarscherpe targeting en winnende creatives.

scale phase

Met behulp van meerdere modellen gebaseerd op econometrie schalen we uw campagnes tot het plafond, terwijl we het rendement op advertentie-uitgaven zo hoog mogelijk houden!

targeted reports

Door middel van heldere rapportages zorgen wij ervoor dat u volledig inzicht heeft in de behaalde resultaten.

Branding

Samen zorgen we voor een heldere merkstrategie. Of het doel nu meer naamsbekendheid, meer leads of meer websitebezoekers is: Young Metrics zorgt voor een succesvolle online campagne.

Young Metrics helpt u een relatie op te bouwen met uw doelgroep. De eerste indruk is cruciaal voor een gezonde relatie en dit geldt nog meer in de online wereld. Je wilt daarom rekenen op het juiste management en advertenties die scoren. Betaalde advertenties die ervoor zorgen dat jouw doelgroep bereikt wordt. Daag ons vandaag nog uit!

services

contact vincent

zonnevyllee for the possibilities

Wij tillen uw bedrijf naar een hoger niveau

Our customers

Conversion optimization

Conversion optimization

It used to be fairly simple. Your logo, corporate identity and flyers were your branding. Nowadays the online world is no longer that simple. All the options allow you to brand your brand in a completely different way. For example, many brands are focused on direct conversions, but this damages long-term branding. To ever be seen as a private label, working on your brand objectives is important to stay relevant.

 

Whether it is e-commerce, an app or a local business; You cannot avoid online branding, not even for immediate results. The creative Young Minds can help you with this. With a smart strategy, we only spend media budget on a group of people who are interesting for your company. We do this, among other things, by:

achievement

Our numbers for 2021

Everyday our achievement is increasing with a remarkable speed.
0
Scale Campaigns
0
Ad Accounts
0 +
Ad Spend

Let's get started!

How do we proceed?

View our working method here:

step 01

We set goals and a marketing plan

step 01

We start with A/B testing and warming up the pixel

step 02

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

step 04

We analyze the data and scale your business to a higher level

step 05

We continue to optimize, analyze and scale with targeted reporting

step 06

We optimize the campaigns so that we spend every marketing euro optimally

our online marketing cases

Seeing is believing? Inspire and inform yourself with our Online Marketing Cases or view some below.

The cycle of conversion optimization

Test Fase

We start from different marketing angles and test with the lowest possible budget! We collect data in the most efficient way possible.

optimization phase

After we have found your ideal customers, we optimize all factors so that we achieve your goals with razor-sharp targeting and winning creatives.

scale phase

Using multiple models based on econometrics, we scale your campaigns to the ceiling while keeping the return on ad spend as high as possible!

targeted reports

We ensure that you have full insight into the results achieved through clear reports.

Branding

Together we provide a clear branding strategy. Whether the goal is more brand awareness, more leads or more website visitors: Young Metrics ensures a successful online campaign.

Young Metrics helps you build a relationship with your target group. The first impression is crucial for a healthy relationship and this is even more true in the online world. You therefore want to count on the right management and advertisements that score. Paid advertisements that ensure that your target group is reached. Challenge us today!

services

contact vincent

zonnevyllee for the possibilities

We take your company to the next level

Our customers